Facebook share Twitter share Print

เทศกาลโคมแสนดวงที่ลำพูน

หมวดกิจกรรม : หมวดท่องเที่ยว

เชิญชวนนักท่องเที่ยว มาร่วมบูชา ถวายโคม แขวนโคม แด่องค์พระธาตุหริภุญชัย ในงานเทศกาล “โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่12 กันยายน จนถึง 31 ตุลาคม 2563 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร และลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี อ.เมือง จ.ลำพูน เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน เป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีลอยกระทง หรือ ประเพณี ยี่เป็ง ที่ปฏิบัติสืบทอดมายาวนาน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระธาตุหริภุญชัย และถวายสักการะพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน

สถานที่ดำเนินการ
วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
12/09/2563 : 08:21 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด
31/10/2563 : 08:22 น.