ข่าวด้านท่องเที่ยว

ร่วมพิธีถวายราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดา.....
2 มี.ค 2564 9 ครั้ง
การประชุมระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ระดับกลุ่มจังหวัด
1 มี.ค 2564 10 ครั้ง
ให้สัมภาษณ์คณะทีมวิจัยเพื่อเก็บข้อมูลศึกษาวิจัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน.....
25 ก.พ. 2564 25 ครั้ง
การประชุมและมอบนโยบายการทำงานแก่เจ้าหน้าที่พลศึกษา
22 ก.พ. 2564 18 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่2/2564
22 ก.พ. 2564 24 ครั้ง
ต้อนรับคณะATTA
21 ก.พ. 2564 16 ครั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาSME ตามแนวประชารัฐจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564
18 ก.พ. 2564 23 ครั้ง
เข้าร่วมการประชุมเผยแพร่มาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางบก และมาตรฐานด้านความปลอดภัยกิจกรรมท่อ.....
16 ก.พ. 2564 4 ครั้ง
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เพื่อเข้าพบหารือในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้ โครงการยกระดับเศรษฐกิจ.....
9 ก.พ. 2564 32 ครั้ง