โครงการอบรมกระโดดเชือกขั้นพื้นฐานจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2563

24 ส.ค. 2563      111 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 24 -25 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน กำหนดจัดการอบรมโครงการกระโดดเชือกขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน            ได้ออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและได้ใช้กิจกรรมร่วมกัน อีกทั้งยังทำให้เด็กและเยาวชนไทยได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด รวมถึงการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัย การจัดการอบรมกระโดดเชือกมุ่งเน้น        ให้กลุ่มเป้าหมายที่มีอายุระหว่าง 7 -12 ปี เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานกีฬา สร้างกระตุ้นให้เกิดการรักการออกกำลังกาย โดยการเล่นกีฬา ซึ่งเด็ก นักเรียนที่เข้ารับการอบรมศึกษาอยู่ในสถานศึกษาในจังหวัดลำพูน จำนวน 120 คน กิจกรรมการอบรมกระโดดเชือกขั้นพื้นฐานในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการอบรม