ประกาศรับสมัครงาน

2 ต.ค. 2563      116 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประกาศสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานธุรการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

-คุณสมบัติทั่วไป

1) มีสัญชาติไทย เพศชายหรือหญิง

2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร

3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด เพราะกระทำความผิดทางอาญา

6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

 

-คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิปริญญาตรี สาขาด้านการท่องเที่ยว

 

-วันเวลาและสถานที่รับสมัครสอบ

1) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถดาวน์ใบสมัครได้ที่ เว็บไซด์ https://lamphun.mots.go.th  สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ถนนสนามกีฬา

ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 561430

2) ผู้ประสงค์จะสมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 5 – 16 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการเอกสารดาวน์โหลด

attch_20201002153607_0.pdf ดาวน์โหลด
attch_20201002153607_1.pdf ดาวน์โหลด