สัมมาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop)การจัดทำแผนเผชิญเหตุในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

29 ต.ค. 2563      51 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน เข้าร่วมสัมมาเชิงปฏิบัติการ (Work Shop)การจัดทำแผนเผชิญเหตุในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับนักท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมกีฬาและ  ซักซ้อมแนวทางในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019 ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต ซิตี้อำเภอเมืองภูเก็ต