ท่านคิดว่าปัจจัยใดมีผลให้เกิดอุบัติเหตุ / อันตรายต่อนักท่องเที่ยวที่มา ณ ที่แห่งนี้


ท่านคิดว่าปัจจัยใดมีผลให้เกิดอุบัติเหตุ / อันตรายต่อนักท่องเที่ยวที่มา ณ ที่แห่งนี้